dimecres, 11 de febrer de 2009

IX Premi de relat curt IES Algarb

BASES
Poden presentar-se a aquest concurs tots els alumnes amb matrícula en vigor de segon cicle de secundària obligatòria i de post-obligatòria, incloent-hi els alumnes de Garantia Social i dels cicles formatius de grau mitjà i superior, de qualsevol centre d’Eivissa i Formentera.
El concurs està dividit en dos nivells: el primer nivell, per a alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà i superior, està dotat amb un primer premi de 300€ i un segon premi de 150€ en metàl·lic, a més de 3 de 50€ gastadors en una llibreria d’Eivissa; el segon nivell, per a alumnes del segon cicle d’ESO (3r i 4t) i Garantia Social, està dotat amb un primer premi de 200€, un segon premi de 100€ en metàl·lic, a més de 3 accèssits de 50€ gastadors en una llibreria d’Eivissa.
Poden optar al premi tots els relats inèdits, en llengua catalana i de tema lliure. L’extensió màxima del relat serà de 2.000 paraules, amb un marge del 10%. El recompte de paraules es farà amb l’eina «Contar palabras...» del processador de text Word.
Els relats hauran d’ésser presentats en paper i en suport magnètic. En paper s’empraran fulls Din A4, impresos per una sola cara, amb tipus de lletra Arial de 12 punts a 1.5 espais, en suport magnètic s’empraran CDs, en format Word per a PC i amb la mateixa configuració que l’esmentada en paper.
L’autor haurà de signar l’obra amb un pseudònim i adjuntar en un sobre tancat les seves dades: Nom i llinatges, DNI, adreça i telèfon, centre, curs i grup on cursi els estudis, a més de les dades d’un compte bancari. Aquest sobre anirà retolat amb el títol de la narració i el pseudònim de la signatura.
Els originals hauran de presentar-se abans de finals de MARÇ DE 2009, a la secretaria de l’IES ALGARB, en un sobre tancat, grandària Din A4, retolat amb el nom del concurs, el títol de l’obra i el pseudònim, afegint-hi al seu interior el sobre de les dades personals i el disquet esmentats en el punt 5.
L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el 24 d’ABRIL de 2009 al centre IES ALGARB, els detalls del qual seran comunicats, almenys, amb 10 dies d’antelació.
El premi es concedirà anualment i podrà ésser declarat desert.
Totes les narracions rebudes cedeixen els seus drets de la primera publicació al centre IES Algarb, que en farà ús segons cregui convenient, renunciant els autors a qualsevol remuneració econòmica o de qualsevol altre tipus.
Els relats que hagin obtingut el primer i segon premi i els accèssits podran ser publicats a la pàgina web de l’IES Algarb.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Col·laboren: Ajuntament de Sant Josep, Consell Insular d'Eivissa, Sa Nostra, La Caixa i Banca March

Cap comentari:

Publica un comentari