diumenge, 18 de gener de 2009

Assoliment del nivell llindar

Es pot considerar que un alumne nouvingut ha assolit el nivell llindar quan:

COMPRENSIÓ ORAL
És capaç de:
 • Comprendre instruccions pròpies de la vida de la classe: què ha de fer, com ha de realitzar una tasca; quan ha de fer-la, entendre instruccions molt senzilles,…
 • Comprendre les explicacions del professor (sempre que el professor tingui en compte les necessitats idiomàtiques d’aquest alumnat i adeqüi el seu discurs a aquest nivell, utilitzant estratègies per a facilitar-li la comprensió).
 • Comprendre globalment un tema i alguns detalls de converses que porten a terme amics, companys,… sobre aspectes concrets i propers ( coneguts per l’alumne).
 • Comprendre missatges senzills procedents de persones desconegudes, amb el ben entès que quan se li adrecin, no modifiquin substancialment la seva forma de parlar habitual.
 • Comprendre missatges procedents dels mitjans de comunicació: tema d’alguna pel·lícula, enunciat d’alguna notícia important,…etc. Òbviament, en aquesta situació no s’exigeix un grau absolut de comprensió, perquè es considera que l’emissor té un ritme i un llenguatge propi, fins i tot, amb termes i conceptes que poden ser totalment desconeguts per l’alumne.
EXPRESSIÓ ORAL

a) CONVERSA

Un alumne ha assolit el nivell llindar quan d’una manera espontània pot parlar en català per :
 • Manifestar una necessitat, un desig, un problema, un dubte, una queixa,…
 • Demanar i donar una informació puntual.
 • Usar fórmules convencionals pròpies de relacions socials: saludar, acomiadar-se, donar les gràcies, felicitar, demanar excuses,…
 • Expressar un estat d’ànim o una sensació: alegria, dolor, cansament,… etc.Per tal d’assegurar-nos el mínim grau de competència exigible, haurem de considerar els factors següents:
 • Comprensibilitat : El missatge haurà de ser globalment comprensible, sense necessitat de repeticions, i sense que el receptor hagi d’interrompre el missatge per demanar aclariments.
 • Correcció gramatical : El missatge s’ha d’ajustar a les estructures gramaticals bàsiques del català. Caldrà tenir en compte, però, un grau de tolerància prou ampli respecte a possibles errors gramaticals, sempre que aquests no dificultin la comprensió global del missatge ( ha de prevaler l’efectivitat comunicativa sobre la perfecció gramatical).
 • Distinció i concordança de gènere i nombre: L’alumne ha de ser capaç de fer les concordances de gènere i nombre quan aquest es correspongui amb el gènere natural ( noi/noia; gos/gossa; amic/amiga,…)
 • Temps verbals:La concordança dels temps verbals no ha de dificultar la comprensió del missatge. L’alumne haurà de dominar l’ús dels temps verbals simples dels verbs regulars i dels verbs irregulars més freqüents: ser, poder, tenir, voler,….
 • Ordre lògic de l’enunciat: Cal que l’alumne mantingui un ordre lògic en els seus missatges. No podem admetre, en aquest nivell errors dels tipus, per exemple : “vull jo venir”.
 • Connectors:L’alumne ha de saber utilitzar connectors en els seus missatges : i, després, també, però, amb, …
 • Adverbis:L’alumne ha d’utilitzar adverbis i locucions adverbials per matisar i concretar el missatge.
 • Precisió i riquesa lèxica:L’alumne ha de saber utilitzar el vocabulari i les estructures lingüístiques del tema del qual està parlant.
 • Fluïdesa: L’alumne ha de manifestar una bona facilitat de parla, amb una bona velocitat i amb l’entonació adequada al missatge que vol comunicar.
 • Pronunciació i entonació :La seva pronunciació ha de ser intelligible, sense confusió de fonemes que puguin tenir repercussions significatives. Cal, però, una certa tolerància amb les interferències que es produiran amb el sistema fonològic de la seva llengua materna. Aquestes interferències poden ser esporàdiques, però no sistemàtiques.
b) LECTURA EN VEU ALTA:
El missatge llegit en veu alta ha de ser comprensible per el qui el llegeix i per a qui l’escolta.
La velocitat pot ser una mica més lenta que l’habitual per l’edat, però el ritme ha de mantenir una continuïtat acceptable.
Ha de marcar, com a mínim, els punts, les comes, les interrogacions i les exclamacions.

COMPRENSIÓ LECTORA

Es considera que l’alumne ha assolit el nivell llindar, pel que fa a la comprensió lectora, si és capaç de :
 • Identificar les idees principals de textos senzills.
 • Comentar i opinar sobre textos llegits.
 • Analitzar els elements interns ( personatges, acció, escenari,…)
EXPRESSIÓ ESCRITA
L’alumne ha de ser capaç de produir un text senzill amb significat en situacions concretes i amb diferents intencions comunicatives: narrar, descriure, informar, …). El text ha de tenir una mínima coherència interna i seguir una seqüència lògica.
Ha d’utilitzar les normes ortogràfiques elementals: ortografia natural, signes de puntuació i majúscules, formes de concordança més importants: gènere i nombre, singular i plural, temps verbals senzills,…
El traç ha de ser clar i entenedor, aconseguint una bona distribució del text en l’espai.

Cap comentari:

Publica un comentari