dimarts, 25 de novembre de 2008

L'adaptació del currículum per a alumnat nouvingut

L’aprenentatge de la llengua de l’escola és una de les primeres necessitats de l’alumnat que, sense conèixer-la, s’incorpora als centres educatius. Per això, a més de les activitats docents dedicades directament a l’ensenyament de la llengua catalana, tota la comunitat educativa ha de vetllar especialment per facilitar-ne l’aprenentatge.
L’especificitat del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat, sovint incorporat durant el curs escolar amb situacions singulars, fruit de la diversitat d’edats, procedències i processos d’escolarització previs i, especialment, el fet de compartir el temps escolar entre l’aula d’acollida o altres estructures de suport i l’aula ordinària fa necessària l’elaboració d’un pla intensiu individual de treball.
Aquest document ha de recollir la informació obtinguda amb l’avaluació inicial de l’alumne/a nouvingut, ha de prioritzar les necessitats educatives a treballar i ha d’establir els mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del procés d’acceleració del seu aprenentatge, que li ha de permetre incorporar-se plenament, al més aviat possible, a la dinàmica habitual del seu grup classe de referència. I tot això s’ha de fer tenint en compte la diversitat de l’alumnat i la coresponsabilitat de tots els agents que intervenen en el seu aprenentatge.

Orientacions per a l'elaboració d'un pla individual intensiu (secundària):
http://www.xtec.net/lic/nouvingut/professorat/documenta/pii/Documentacio_sec.pdf
http://www.xtec.net/lic/nouvingut/professorat/documenta/pii/propostes_PII_sec.pdf

Quan les necessitats educatives de l’alumne/a comportin importants dificultats, afegides a les pròpies de la competència lingüística, s’elaborarà la corresponent adaptació curricular individualitzada (ACI) o, si escau, es proposarà una modificació del currículum.
Les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum han de preveure el procés d’adquisició de les competències bàsiques: comprensió i expressió orals i escrites, agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes, coneixements essencials dels àmbits social i científic i autonomia en el treball escolar.
Les adaptacions curriculars individualitzades han d’explicitar les característiques o situació de l’alumnat, les prioritats educatives, la proposta curricular i els emplaçaments en què es durà a terme, així com els criteris per al seguiment i l’avaluació dels aprenentatges d’aquest alumnat.
El centre ha d’elaborar els plans intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum en relació amb el seu projecte i la programació didàctica de cada departament didàctic.
Cal preveure la dotació dels suports necessaris amb tots els recursos del centre per a aquell alumnat amb una escolarització prèvia deficient.
Correspon als departaments, seminaris i al professorat específic que atén l’alumnat nouvingut, amb la col·laboració de l'assessor/a de l'equip de suport de l'AIT en el marc de la comissió d’atenció a la diversitat, l’elaboració i actualització del pla de treball individual intensiu de l’alumne/a nouvingut/uda que s’incorpora al centre.
Quan les dificultats d’un alumne/a comporten que manifesti necessitats educatives especials, el tutor/a, amb la col·laboració del professorat de psicologia i pedagogia i de l’EAP, coordinarà amb l’equip docent la formalització per escrit de les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum per a l’alumnat de nova incorporació.

http://www.xtec.net/%7Ejcruz/recursos/fitxes/F_Model_fitxa_ACI.doc(Model fitxa adaptació)

En aquest altre enllaç el professorat de primària trobarà diferents models d'ACIs: http://www.xtec.es/~mjulia/alumnat/assessor/models.htm

Com la resta d’alumnat del centre, l’alumnat nouvingut haurà de ser avaluat, almenys, trimestralment de les matèries curriculars cursades durant el trimestre. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de cada alumne o alumna es durà a terme en relació amb els objectius del seu pla individual intensiu (PII) o, si escau, de l’adaptació curricular individualitzada (ACI) o la modificació curricular corresponent. L’avaluació ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades en cada una de les matèries.
En cap cas l’avaluació no ha de ser la suma o combinació numèrica de resultats obtinguts en les diverses matèries.
Les ACI, les modificacions del currículum i, per a l’alumnat nouvingut que no manifesta necessitats educatives especials, el pla individual intensiu esdevindran el referent per a l’avaluació final de l’alumnat.

Recursos per treballar diferents àrees i preparar adaptacions del currículum:

Matemàtiques:

http://www.educarm.es/alkaragi/inicio.htm
http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/activitatmates.htm

C. Socials:

http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/
http://www.xtec.cat/%7Emalsius2/NVadaptacionsexemp.pdf
http://www.xtec.cat/%7Emalsius2/2tot_NV.htm

C. Naturals:

http://www.xtec.cat/coordinalic/index_natura.htm
http://www.edu365.cat/aulanet/aracne/htmls/mp/index0a.htm
http://antalya.uab.es/ice/portal/equips/ME_7_3.pdf

Tecnologia:

http://www.xtec.cat/%7Ejrosell3/eines/docs/eines_vocabulari.pdf
http://www.ateneuinstructiu.com/toquemfusta/TKF11.swf

Cap comentari:

Publica un comentari