dijous, 21 d’abril de 2011

Homologació i convalidació d'estudis de sistemes educatius estrangers als seus equivalents espanyols d'educació no universitària


Títols espanyols d'educació no universitària als quals poden homologar-se els títols estrangers:
http://www.educacion.gob.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=122&area=titulos

Els alumnes provinents d’un sistema educatiu estranger que volen incorporar-se a un dels cursos d’educació primària o secundària obligatòria (6-16 anys) no han de fer cap tràmit de convalidació d’estudis.
Per cursar estudis postobligatoris a Espanya és necessari que la persona tingui homologats o convalidats (segons el cas) els títols que permeten accedir-hi.
Per accedir al batxillerat o als cicles formatius de grau mitjà cal el graduat escolar en educació secundària obligatòria, i per accedir a la universitat cal l’homologació del batxillerat.

Homologació: És el reconeixement del grau acadèmic corresponent. Habilita per continuar estudis d’un altre nivell educatiu espanyol i implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència, en tot el territori nacional.
Convalidació: És el reconeixement oficial d’estudis estrangers, respecte a estudis espanyols, a l’efecte de continuar els estudis en un centre docent espanyol i obtenir la titulació.

Si es tenen estudis inacabats, el procés que cal seguir és el de convalidació d’estudis en un centre docent espanyol on es cursin els mateixos estudis o equivalents, amb la finalitat d’acabar-los. Si els estudis són universitaris, la sol·licitud de convalidació es tramita a través de la universitat on la persona interessada vol continuar els estudis.

Quina documentació cal presentar?

A títol orientatiu, la documentació que cal presentar per homologar estudis no universitaris és la següent:
  1. Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (passaport, NIE o DNI).
  2. Títol o diploma oficial dels estudis que s’han d’homologar.
  3. Certificat acadèmic dels cursos superats amb les assignatures cursades i les qualificacions obtingudes:
  • Si se sol·licita per a segon de batxillerat, s’han de presentar els tres últims cursos.
  • Si se sol·licita per a primer de batxillerat, s’han de presentar els dos últims cursos.
  • Si se sol·licita per a quart d’ESO, s’ha de presentar l’últim curs.
En el cas dels països pertanyents al Conveni Andrés Bello (Bolívia, Colòmbia, Xile, Cuba, Equador, Panamà, Paraguai i Veneçuela), no cal aportar certificat de notes. N’hi ha prou amb presentar el títol original legalitzat.
Els documents presentats han de ser oficials i, si escau, han d’estar degudament legalitzats i traduïts mitjançant un traductor jurat.
Cal presentar una fotocòpia dels documents originals perquè siguin confrontats o compulsats. En l’expedient d’homologació que es presenti hi ha de constar la documentació fotocopiada. Mai no s’han de lliurar els originals.
També s’ha de lliurar:
  • La sol·licitud d’homologació.
  • El pagament de la taxa corresponent, excepte en el cas d’homologació del títol de Graduat en Educació Secundària, que és gratuït.
Nota: per homologar ensenyaments de formació professional o de règim especial, heu de demanar informació complementària.
Legalització i traducció dels documents:
Tots els documents que es presentin han de ser oficials i haver estat expedits per les autoritats competents d’acord amb l’ordenament jurídic del país en qüestió.
(Informació extreta de Educació i Nova Ciutadania)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada