dilluns, 8 de febrer de 2010

XIV Tallers de Llengua i Literatura Catalanes

Un dels eixos temàtics dels XIV Tallers de Llengua i literatura catalanes fou "De l’aula d’acollida a l’aula ordinària". Es donaren a conèixer experiències centrades en el procés d’accés al currículum ordinari que donen continuïtat als aprenentatges inicials de l’alumnat nouvingut.
Destaquem les experiències dels Tallers següents:

LICCINEMA: El cinema com a eina de cohesió social, experiència presentada per Mar Escamilla i Marta Silvestre, assesssores LIC del Baix Empordà.
Ens presentaren una selecció de pel·lícules i activitats relacionades per tal de treballar l’acollida, la inclusió i la cohesió de grups a l’aula ordinària; treballar temes relacionats amb la convivència i la competència comunicativa i l’educació en comunicació; sensibilitzar tota la comunitat educativa sobre els eixos LIC: llengua, interculturalitat i cohesió social; introduir eines TAC com la plataforma Moodle; introduir noves metodologies com la pràctica reflexiva, i afavorir l’empatia. Aquesta experiència forma part d'un curs de formació que coordinen aquestes assessores LIC. Trobareu més informació en aquest enllaç: LICCINEMA (entra a l'entorn Moodle com a visitant) i també al seu bloc: http://blocs.xtec.cat/licbe/2009/10/15/liccinema-09-10/

Estructures comunes: Integració de l’alumnat nouvingut a l’aula. Maria-Mercè López presentà aquesta experiència que es realitza a l'IES Terra Roja de Santa Coloma de Gramanet, centre amb un alt percentatge d'alumnat immigrant de procedència diversa, emmarcada dins del Projecte de centre Llegim: Llegim un clàssic. Des de totes les àrees volen impulsar la lectura, i cada any llegeixen un clàssic de la literatura universal i l'abordem de forma transversal, arribant al seu màxim exponent el dia de Sant Jordi.

http://ice.uab.cat/experiencies/material/terra-roja.pdf

Aquest curs es treballa la lectura La Volta al món en 80 dies de Jules Verne i des de la matèria optativa de llengua catalana "Estructures comunes", la M. Mercè López ens explicà com treballa amb els nouvinguts sense necessitat de presentar un material de treball per ells diferenciat del que fan servir els alumnes de l’aula ordinària, es tracta de fer-los participar en la dinàmica de la classe i treure’n un profit idèntic al que en treuen els companys. Partim d’un treball competencial i corporatiu completament integrat en el currículum de les programacions generals i en el qual és important l’autoregulació i la coavaluació. La idea és que l’alumne, no per ser nouvingut i desconèixer la llengua, ha de deixar de sentir-se centre de l’activitat, sinó ben al contrari, estimulen la seva autoestima i el fan tenir ganes d’aprendre i fins i tot superar els seus companys d’aula.

Un altre dels eixos dels Taller fou "Incentivació de l’ús de la llengua". Es presentaren experiències i propostes centrades en l’afavoriment de l’ús de la llengua en l’àmbit curricular i en l’àmbit no curricular de l’educació secundària a fi de mostrar bones pràctiques en el desenvolupament de la planificació dels usos lingüístics.

Conferència-taller a càrrec de Carles Palau. Tallers per la Llengua.

El Taller d’Educació per la Llengua s’adreça a centres d’ensenyament secundari amb l’objectiu de transmetre als joves uns valors favorables a l’ús social de la llengua catalana. Des del 2006 han impartit més de 150 tallers. Els alumnes estan acostumats a sentir parlar de biodiversitat, d’extinció d’espècies, de diversitat cultural, de civisme, d’hàbits ambientalment sostenibles…, i així mateix, les llengües del món i els hàbits lingüístics són valors que es poden integrar dins l’educació formal, la no reglada. En aquest taller, els joves poden comprendre el paper de cadascun de nosaltres en la pervivència de la llengua catalana i de la diversitat lingüística del planeta, així com debatre i reflexionar sobre els avantatges i atractius de parlar en català amb normalitat en tots els àmbits.
Enllaços relacionats:
Taller d’Educació per la Llengua
Tallers per la llengua
Web de Tallers per la Llengua

Parlant fem nous amics. Àngels Alonso, coordinadora LIC, IES Bruguers de Gavà.
L’activitat s’inspira en els voluntaris per la llengua. De manera voluntària, els alumnes s’apunten a participar en l’activitat de parelles lingüístiques dient si volen fer de mestre, perquè són capaços de parlar en català sense dificultats, o si volen fer d’aprenents, perquè els costa expressar-se en català, tenen poques possibilitats per fer-ho però ganes de millorar. Durant l’horari lectiu, en hores de la matèria de llengua catalana i barrejant alumnes de diferents aules i nivells es formen les parelles que es troben un cop per setmana durant mitja hora davant d’una gravadora per portar a terme una conversa. L’activitat s’autoavalua per ells mateixos i per part del professorat de llengua catalana després d’escoltar, en part, les converses realitzades.

Experiències d’aula per millorar les competències lingüístiques i digitals en el marc del projecte Espurn@
El projecte Espurn@, impulsat pel Departament d’Educació i l’ICE de la UAB, està adreçat en bona part a alumnes nouvinguts i ensenyants. Esdevé un context excel·lent per experimentar les possibilitats educatives de moltes eines i metodologies 2.0 que posteriorment podrem traslladar a altres nivells i situacions (Blogs, wikis, Stortelling, exercicis de georeferenciació, podcasting, Pecha Kucha, etc.). A càrrec de Ramon Barlam. Espurna

Material complementari:
Més enllà del llibre de text 1

PASSOS: De l’aula d’acollida a l’aula ordinària. Meritxell Daranas, IES Sant Feliu de Guíxols.

La proposta va adreçada a aquells professors que dins l’aula de llengua tenen un alumnat que no té el català com a L1, siguin alumnes procedents d’aula d’acollida o d’entorns socials castellanoparlants. A partir de l’experiència a l’aula amb Passos 1 i 2 podem parlar d’un material altament motivador per als alumnes i, sobretot, d’una metodologia eficaç que s’avé amb els nous plantejaments curriculars de la LOE. L’eix sobre el qual gira aquesta proposta didàctica és l’enfocament comunicatiu de la llengua: ajudar els alumnes a consolidar estructures i vocabulari partint d’ensenyaments funcionals, del treball en grup i, sobretot, del foment de l’expressió oral. En aquest taller presentaren el treball que s’ha realitzat amb èxit a l’aula, i ajudaren a programar activitats pràctiques perquè els alumnes puguin consolidar l’aprenentatge de la llengua dins de l’aula ordinària.

http://www.octaedro.com/passos-catala-no-catalanoparlants/passos.htm

Entre altres novetats editorials donades a conèixer en aquests Tallers, volem destacar Converses. Pràctiques de català en grup per millorar la fluïdesa expressiva de Jordi Esteban. Conté propostes per practicar la conversa amb orientacions didàctiques, pautes de treball, recursos i estratègies per despertar l'interès i continguts culturals.
Editorial Fasolcat, Barcelona, 2009.

Per a més informació sobre aquests XIV Tallers de llengua i literatura catalanes visitau el seu bloc, hi trobareu materials i enllaços útils al voltant dels quatre eixos temàtics: http://blocs.xtec.cat/tallersllc/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada