dijous, 5 de maig de 2011

Mesures adreçades als alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu que recull el nou Decret d'Atenció a la Diversitat

Què diu el nou Decret d'Atenció a la Diversitat sobre l'Alumnat d'Incorporació Tardana?Article 14 (Capítol III)
Mesures adreçades als alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu

1. S’entén per alumne d’incorporació tardana el que:
a) Procedeix d’altres països i s’incorpora al sistema educatiu de les Illes Balears.
b) Procedeix d’altres comunitats autònomes i desconeix la llengua catalana.

2. Els centres han d’adoptar mesures d’acolliment i d’adaptació per als alumnes que s’incorporin en qualsevol moment a qualsevol etapa educativa, obligatòria i no obligatòria, per tal que assoleixin tan aviat com sigui possible la competència lingüística que els permeti aprofitar el currículum propi del curs al qual estan adscrits.

3. La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat ha de promoure el disseny d’actuacions per atendre els alumnes d’incorporació tardana en qualsevol de les etapes obligatòries i no obligatòries, amb la finalitat que aquests alumnes puguin assolir els objectius de les diferents àrees o matèries sense els impediments ocasionats pel desconeixement de les llengües d’aprenentatge.
Igualment, aquestes actuacions han d’incloure el coneixement de les característiques culturals, lingüístiques i històriques de les Illes Balears.

4. L’atenció als alumnes d’incorporació tardana s’ha de dur a terme sempre dins el grup de referència. Quan de manera excepcional això no sigui possible, les mesures que s’estableixin tindran una durada limitada en el temps i serà indispensable fer un tractament globalitzat de les àrees o matèries.
5. Les mesures d’atenció específica per als alumnes d’incorporació tardana han de tenir en compte les circumstàncies personals que han originat aquesta situació, les dificultats que comporta la incorporació al context social, cultural i escolar de la societat d’acolliment, i la repercussió que se’n deriva per al desenvolupament personal i l’aprenentatge.

Article 24 (Capítol V)
Escolarització d’alumnes d’incorporació tardana

1. L’escolarització dels alumnes que s’incorporen tardanament al sistema educatiu s’ha de fer atenent les circumstàncies, els coneixements, l’edat i l’historial acadèmic d’aquests.

2. D’acord amb l’article 16.5 del Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears, els alumnes de segon i tercer cicle que presentin un desfasament en el nivell de competència curricular de més d’un cicle poden ser escolaritzats en un curs inferior al que els correspondria per edat, sempre que aquesta mesura els permeti completar l’etapa en els límits d’edat establerts amb caràcter general.

3. D’acord amb l’article 17.6 del Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, els alumnes d’incorporació tardana que presentin un desfasament en el nivell de competència curricular de dos o més anys poden ser escolaritzats un o dos cursos per davall el que els correspondria per edat, sempre que aquesta mesura els permeti completar l’etapa en els límits d’edat establerts amb caràcter general.

4. La decisió respecte del curs en què s’han d’escolaritzar aquests alumnes correspon al Servei d’Escolarització, Informació, Títols i Convalidacions amb la intervenció prèvia del Servei Educatiu de Mediació l’aplicació del protocol d’intervenció acordat amb altres administracions implicades.

Vegeu altres punts del decret que també fan referència a l'AIT:

Article 11 (Capítol III) Adaptacions curriculars significatives

4. A l’educació bàsica també es poden aplicar adaptacions curriculars significatives, de manera temporal, als alumnes d’incorporació tardana en el cas que desconeguin les dues llengües oficials, i/o als alumnes amb un desfasament curricular de dos cursos o més i un nivell de competència que no els permeti assolir els objectius de l’etapa. Aquestes adaptacions els han de permetre accedir al currículum.

5. (...) En el cas d’alumnes d’incorporació tardana, la decisió d’aplicar una ACS s’ha de basar en l’avaluació inicial. En aquest darrer cas, l’ACS ha de tenir una durada limitada.

Més informació: Decret pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. 
Pendent de nova publicació al BOIB amb la correcció d'errades!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada